Cursist Takomst yn Tûke Technyk

Cursist bezig met techniek